Track Chair


 

Track

Track Chair

 DC-DC Converters

 Prof. Tsai-Fu Wu
 Prof. Yung C. Liang
 Prof. Dehong Xu

 Power Conversions

 Prof. Ray-Lee Lin
 Prof. Georges Zissis
 Prof. J. Marcos Alonso

 Renewable Energy

 Prof. Yaow-Ming Chen
 Professor Chem Nayar
 Associate Professor Hiang Kwee Ho 

 Power Semiconductor Devices

 Prof. Jeng Gong
 Prof. Yung C. Liang
 Prof. Boyong He

 Motor Drives

 Prof. Yen-Shin Lai
 Prof. Nobuyuki Matsui
 Prof. Seung-Ki Sul

 Modulation Techniques

 Prof. Tsorng-Juu Liang
 Henry Chung
 Suetsugu Tadashi

 Inverter

 Prof. Sheng-Ming Yang
 Prof. Jason Lai
 Dr. Lixiang Wei

 Power Quality & FACTS

 Prof. Chih-Wen Liu
 Prof. Hideaki Fujita
 Prof. Loi Lei Lai

 Power System Applications

 Prof. Hsuang-Chang Chiang
 Prof. Yi-Lu Liu
 Prof. Francis P. Dawso

 Other Applications

 Prof. Yie-Tone Chen
 Prof. Jul-Ki Seok 
 Prof. Yung C. Liang