Committee Members

General Chairman

Deepakraj M. Divan

 

Conference Advisory Board

Chiou-Lin Chen
Chairman Jan-Ku Chen
Yaow-Ming Chen
Yie-Tone Chen
Po-Tai Cheng
Norbert Cheung(Hong Kong)
Hsuang-Chang Chiang
Huann-Keng Chiang
Hung-Liang Chou
Jeng Gong
Yanuarsyah Haroen (Indonesia)
Guan-Chyun Hsieh
Kuo-Kai Hsyu
Chih-Chiang Hua
Masahito Jinno
Jian-Long Kuo
Yen-Shin Lai
Tzann-Shin Lee
Tsorng-Juu Liang
Yung C. Liang (Singapore)
Chang-Ming Liaw
Chang-Hua Lin
Faa-Jeng Lin
Bor-Ren Lin
Chih-Hong Lin
Ray-Lee Lin
Chang-Huan Liu
Cheng-Tsung Liu
Chih-Wen Liu
Ching-Tsai Pan
Sanjib Kumar Panda (Singapore)
Sukumvit Phoomvuthisarn (Thailand)
Zainal Salam (Malaysia)
Ying-Yu Tzou
Chien-Ming Wang
James Yin-Chin Wu
Tsai-Fu Wu
Sheng-Ming Yang


General Co-Chairman

Sheng-Nian Yeh

 

Organizing Chairman

Ching-Tsai Pan

Organizing Co-Chairmen

James Yin-Chin Wu
Jan-Ku Chen


Technical Program Chairman

Tian-Hua Liu

 

Technical Program Co-Chairmen

Faa-Jeng Lin
Yen-Shin Lai
King Jet Tseng

 

Secretariat

Chung-Hsien Kuo
Yi- Hua Liu
Jen-Chen Tu
Shu Min Hsu

 

Treasurers

Jonq-Chin Huang
Yian-Ni Chen

 

Auditor

Leong Fai Choy


Publications/Tutorials

Ching-Shan Leu
Ming-Tse Kuo
Jiann-Liang Chen
Kuo-Lung Lian


Local Arrangements 

Yu-Kang Lo
Chung-Ming Yang
Chin-Min Lee


Website Coordinator

Po-Ki Chen

 

Exhibition

Huang-Jen Chiu